news & events

Work and Travel in USAวัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวหรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนหลังจากนั้นนักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การถือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Work / Travel Program)


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 18 - 28 ปี
 • นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ระดับปริญญาตรี-โท มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งานและวัฒนธรรมใหม่ๆ มีความอดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ


ข้อมูลสถานที่ทำงาน

สำหรับสถานที่ทำงานที่นิยมเปิดรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ ที่ทำการเป็นฤดูกาลหรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับนักศึกษาทำงานเป็นการ ชั่วคราว (Seasonal service job) เช่น งานในสวนสนุก (Theme park) อุทยาน หรือ วนอุทยาน หรือ สวนสาธารณะ (National park) สถานที่พักผ่อน (Resort) โรงแรม (Hotel) และร้านค้า (Merchandiser)โดยตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่ทำงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป
ลักษณะที่พักอาศัย

นายจ้างจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ซึ่งที่พักมีหลากหลายประเภทเช่น Apartment, Share House, Dormitoryโดยที่นักศึกษาจะชำระค่าใช้จ่ายเองหรือบางแห่งนายจ้างเป็นผู้ออกค่าที่พักให้


ค่าตอบแทนในการทำงาน

ค่าตอบแทนในการทำงาน USD 6 – USD 10 ต่อชั่วโมง ไม่รวมค่าล่วงเวลา , ทิป , ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และข้อตกลงของนายจ้าง ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำงานอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป ระยะเวลาการทำงานอย่างน้อย32ชั่วโมงต่อสัปดาห์


ขั้นตอนWork & Travel USA

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA กับทางBEDACรูปถ่าย2นิ้ว 1 รูปสำเนาประจำตัว ชำระค่าสมัคร 350 บาท
 2. นักศึกษาทำการสอบวัดความสามารถทางภาษากับทางBEDAC
 3. ชำระค่ายื่นเอกสาร 3000 บาท (Non-refundable)
 4. ชำระค่าโครงการ 36900 บาท
 5. เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าDS– 2019 เตรียมตัวสัมภาษณ์กับนายจ้างชาวอเมริกัน


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอเอกสาร DS-2019(J1)

 1. Passport ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา 1ฉบับ
 2. รูปถ่าย สีพ้นหลังสีขาว ขนาด 5 x 5 cm. หรือ 2 x 2 นิ้ว ถ่ายให้เห็นหูทั้งสองข้าง ( ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. Transcript(ภาษาอังกฤษ)และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากทางมหาลัยที่เรียนอยู่ในเมืองไทยพร้อมสำเนา 1ฉบับ
 4. Resume โดยมีหัวข้อดังนี้ Personal InformationEducation BackgroundExperiencesSkill / Interests / ActivitiesAddition InformationIntroductory Letter พร้อมสำเนาอีก 1 ฉบับ
 5. เรียงความที่ บรรยายเกี่ยวกับ Specific Skills และ Work Experience ของนักศึกษา โดยบรรยายว่า อะไรที่เป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ ตัวจริงพร้อมสำเนาอีก 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองทางการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือน หรือหนังสือรับรองจากสปอนเซอร์ที่ให้ทุนเรา ไปอเมริกา หรือหนังสือรับรองการเงินที่ธนาคารทำ ตัวจริงพร้อมสำเนาอีก 1ฉบับ


ติดต่อสมัครเรียนได้ที่...
Brothers' Educational Advisory Co.,Ltd
253 Sukumvit21(Asoke), Klongtoey NuaWattana Bangkok 10110

Phone:02-6640879
Fax:02-6640871
Website: http://www.brothersedu.com
Email:natnawat@brothersedu.com , phongsatorn@brothersedu.com
Follow on Facebook"การศึกษาคือการลงทุน" by BEDAC
11.01.2009

 สัมมนาแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ...

[more]
22.09.2010

 BEDAC ใส่ใจเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงแดนไกล.

[more]
23.09.2010

 เยี่ยมน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...

[more]